POLITYKA PRYWATNOŚCI FRANCZYZA

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

(dotyczy danych osobowych zbieranych poprzez wypełnienie formularza w celu uzyskania
pełnych informacji dotyczących dołączenia do sieci franczyzowej)

Administratorem danych osobowych jest Brown Sugar Esthetical Marta Szymczak (Kamionka, ul. Zaleśna 1J, 05-502 Piaseczno) (zwany dalej „Administratorem”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem: rodo@depilconcept.pl

1.Dane osobowe Franczyzobiorcy przetwarzane są w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy franczyzy,
  • prowadzenia rachunkowości Administratora,
  • prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym ewidencjonowanie korespondencji.

2.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Franczyzobiorcy jest:

  • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora.

3. Dostęp do danych osobowych Franczyzobiorcy będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora ( usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

4. Dane osobowe Franczyzobiorców będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

5. Franczyzobiorcy przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Franczyzobiorcy ,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.

7. Dane osobowe Franczyzobiorcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.